Spring naar content

Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

1 Wie zijn wij

Wij zijn Van Uden Holding B.V., gevestigd te 3081 AB Rotterdam, aan de Brielselaan 85.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

2 Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit Privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is beschikbaar op onze website https://van-uden.nl/. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid aan u op te sturen.

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

3 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan evenementen, sollicitanten en personen die telefonisch contact met ons opnemen].

4 Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?
Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of via onze website bij ons solliciteert;
 • direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites;
 • van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken];
 • door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven];
 • op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies].

5 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

 

Persoonsgegevens: Doelen en grondslagen:
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) leveranciers en relatie administratie en beheer van sollicitaties via de website

administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen.

voor debiteuren- en crediteurenadministratie.

voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen).

uw IP adres en surfgedrag op de website om onze informatie te verbeteren.
om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen.
in het kader van een zakelijke transactie.
voor geschillenbeslechting het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingsactivtiteiten zijn gelegen op het gebied van relatiebeheer, leveranciers, relatie en sollicitatie.

6 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals kamer van koophandel, juridische dienstverleners en overheidsinstanties maar uitdrukkelijke niet met commerciële instellingen die de bedoeling hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun commerciële doeleinden. Het doel van het delen van uw contactgegevens is alleen om verdere informatie te verkrijgen voor eigen beoordelingsdoeleinden.

7 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Ten behoeve van sollicitatie Niet langer dan de sollicitatieprocedure en maximaal 3 maanden.
Ten behoeve van relatiebeheer Zolang de relatie bestaat en maximaal 3 maande na de wettelijke (fiscale) bewaartermijn
Ten behoeve van leveranciers Zolang de zakelijke relatie bestaan en maximaal 3 maanden na de wettelijke (fiscale) bewaartermijn.
Ten behoeve van geschillen en juridische procedures Zolang het geschil en de procedure loopt en maximaal 1 jaar daarna.

 

8 Hoe beschermen wij u persoonsgegevens?

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt door middel van interne controlemaatregelen en door onze up-to-date beveiligingssysteem van onze IT- systemen.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

9 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10 Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van de personal assistant van de directie Eva Samu op e.samu@van-uden.nl of holding@van-uden.nl of 010-2973107.

 

 

 

 

Bijlage

 

Recht op informatie en
recht op inzage van uw gegevens
U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
Recht op verbetering van
onjuiste of onvolledige gegevens
U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
(‘recht om vergeten te worden’)
Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

– indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

– indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of

– indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

– indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

– indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

 

 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

– gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

– indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

– indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

– wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de
verwerking van uw
persoonsgegevens (kosteloos)
 

 

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

– indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

– indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.